Nhìn lại hoạt động SXKD của DN trong năm 2015, giải pháp triển khai 2016