Bộ Công Thương: Đẩy mạnh giải pháp tiêu thụ vải thiều cho bà con nông dân