Tăng cường tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế cho Doanh nghiệp, Hiệp hội