Ngành Công Thương: Thi đua yêu nước là động lực vươn xa