Bản tin Công Thương tuần từ ngày 06⁄10 đến ngày 12⁄10⁄2014