Bản tin Công Thương tuần từ ngày 13⁄10 đến ngày 19⁄10⁄2014