Bản tin Công Thương tuần từ 26⁄1⁄2015 đến ngày 01⁄2⁄2015